ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - informace Cermatu


obrazek         POZVÁNKA pro žáky základních škol na přijímačky nanečisto (na 4leté obory i víceletá gymnázia), které se uskuteční 1. a 3. února 2017. Žáci, kteří se hlásí na střední školy si mohou zdarma vyzkoušet testy z matematiky a českého jazyka. Součástí bude vysvětlení příkladů. Stačí, když žák vyplní rezervační formulář, který nalezne na našich stránkách ceskebudejovice.educanet.cz
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - čtěte na odkaze: JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
      Aktualizované informace k příjímacím zkouškám - přímo od CERMATu!!
      KRITÉRIA, TERMÍNY, PŘIHLÁŠKY...
      ODKAZY na didaktické teszy z matematiky, českého jazyka
      Pro všechny žáky, kteří se chystají k příjímacím zkouškám (i víceletá gymnázia!)

aktualizováno: 9.01.2017


Dokumenty


Informace pro přijímací řízení2017

prezentace pro rodiče vycházejících žáků ze dne 17.10.2017 - téma PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

školní poradenské služby
minimální preventivní program
krizový plán proti šikaně, kdyberšikaně
krizový plán - CAN (syndrom týraného dítěte)
Desatero komunikace s dětmi s PAS (porucha autistického spektra)
plán výchovného poradce
rozpis činnosti speciálního pedagoga
plán činností školního asistenta

Školní poradenské pracoviště


SLOŽENÍ:
výchovný poradce Mgr. Libuše Jandová
metodik prevence Mgr. Hana Skolková
speciální pedagoga, Bc. Hana Kloudová

ČINNOSTI:
- podpora zdravého klimatu ve školních třídách
- prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
- kariérové poradenství
- integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
- prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
- integrace poradenských služev poskytovaných školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Konzultační hodniny a kontakty VÝCHOVNÉHO PORADCE (2016/2017)


Výchovná poradkyně Mgr. Libuše Jandová

Konzultační hodiny

středa 10.00 - 10.45, 11.50 - 12.35 (pro žáky)
středa 15.00 - 16.00 (pro rodiče po předchozí telefonické domluvě)

Kontakty

telefon 386 102 357
e-mailjandova(zavináč)zsroznov.cz

Konzultační hodniny a kontakty METODIKA PREVENCE (2016/2017)


Metodik prevence Mgr. Hana Skolková

Konzultační hodiny

středa10.45 - 11.40 (pro žáky)
pátek8.00 - 9.30 (pro žáky)
úterý 14.00 - 15.00 (pro rodiče po předchozí telefonické domluvě)

Kontakty

telefon386 102 375
e-mailskolkova(zavináč)zsroznov.cz

Konzultační hodniny a kontakty SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA (2016/2017)


Speciální pedagog Mgr. Hana Kloudová

Konzultační hodiny

pondělí7.30 - 15.30
úterý 7.00 - 13.30
středa7.30 - 10.30
čtvrtek 10.00 - 15.30
pátek 7.30 - 9.30

Kontakty

telefon386 102 357
e-mailkloudova(zavináč)zsroznov.cz

Přijímací řízení - pro žáky vycházející v roce 2016/2017 - obecně


     Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2016/2017 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve znění pozdějších předpisů.

     V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.

     Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

     Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

     Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

     Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.

     Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

Znění zákona o přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.


Přijímací zkoušky pro žáky vycházející ve školním roce 2016/2017


     Pro školní rok 2016/2017 budou probíhat písemné přijímací zkoušky na všech typech středních škol zřizovaných Jihočeským krajem v jednotlivých maturitních oborech ve všech kolech přijímacího řízení, a to následujícím způsobem.

     Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

     Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí každý ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 50 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2017. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.TERMÍNY:
První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2017
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 18. dubna 2017
Druhý řádný termín - čtyřleté obory 19. dubna 2017
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 20. dubna 2017
První náhradní termín 11. květen 2017
Druhý náhradní termín 12. květen 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konají talentové zkoušky a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek, měla následující podobu:
Testy budou z českého jazyka a matematiky.
Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl hodnocen i postup řešení.
U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.
Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nebude modifikovat testy (např. větší, bezpatkové písmo).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

skola         ZÁPISOVÉ LÍSTKY obdrželi zákonní zástupci od výchovného poradce v průběhu měsíce ledna, února. Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 dnů od přijetí - od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. (najdete na internetu nebo v budovách středních škol)
      Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK - vyplnit jméno a příjmení zákonného zástupce, vyplnit na školní rok 2016/2017, vzor ZDE
     V případě ztráty zápisového lístku nebo jeho chybného vyplnění, musí rodič co nejdříve požádat o nový. Je nutné vyplnit žádost a doručit ji výchovnému poradci - zde žádost o nový zápisový lístek

     Rady pro nepřijaté žáky:
zde budou volná místo pro nepřijaté žáky do 2. kola
jak psát odvolací dopis
možný vzor odvolání
vzor odvolání na gymnázium

aktualizováno: 22.4.2016


Prezentace pro rodiče žáků vycházejících v roce 2015/2016


informace o přijímacím řízení, termínech, webových stánkách,...

pro rodiče vycházejících žáků prezentace - pdf     prezentace - zde zip

pro rodiče vycházejících žáků žádost o vydání náhradního zápisového lístku


Výchovný poradce informuje


     Jedním z úkolů výchovného poradce je pomáhat žákům při řešení problémů – výchovných, vzdělávacích, komunikačních i osobních…

      Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Výchovný poradce může být jedním z těch, kteří mohou pomoci.
     Každý výchovný poradce je vázán dodržováním pravidla respektování důvěrnosti osobního sdělení. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření ze zneužití či zanedbávání anebo soudní výzva k podání informací. Výchovný poradce je tu pro vás.

     Nabízím vám možnost svěřit se se svým problémem. Můžete mě kdykoli oslovit, domluvit si schůzku i mimo konzultační hodiny. Jsem vám též k dispozici na e-mailu: l.jandova@email.cz


Kam po ZŠ ? Jak se připravit na přijímací řízení?


      Pomoci vám mohou internetové portály:

atlas
informace o volbě povolání - SERVER "NEFLAKAM SE"
Přehled středních škol a oborů v ČR pro loňský školní rok.
ATLAS ŠKOLSTVÍ
ODBOR ŠKOLSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
STŘEDNÍ ŠKOLY
VZDĚLÁNÍ
HYPERSTUDENT
SCIO
ŠKOLA ZA ŠKOLOU
ZKOUŠKY NANEČISTO

Specifické vývojové poruchy učení


     Specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) se mohou u dětí vyskytovat samostatně, ale častěji tvoří komplex poruch.
     Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce, který bývá v současnosti označován jako syndrom poruchy pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou.

dys Na naší škole je péče o integrované děti zajišťována formou individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovávají třídní učitelé v součinnosti s ostatními pedagogy a výchovným poradcem, a s následným souhlasem rodičů i samotného žáka.

Rodiče musí podat žádost řediteli školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu.
formulář žádosti

Spolupracující instituce


název/jménotelefonadresaweb/e-mail
Pedagogicko-psychologická poradna 387 314 506
387 927 111
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
www.pppcb.cz
poradna.info@pppcb.cz
SPC Český Krumlov 380 712 426Špičák 114
381 01 Český Krumlov

Poruchy chování


     Poruchami chování v dětství a adolescenci trpí 6 až 16 % hochů a 2 až 9 % pro dívek.
Konkrétně se může jednat o:
 • agresivní chování k lidem nebo zvířatům
 • závažné ničení majetku
 • podvádění a krádeže
 • závažné porušování pravidel

      Zvláště alarmující je následující skutečnost - prognóza dětí a adolescentů s touto diagnózou: více jak polovina z nich vykazuje v dospělosti závažné psychické poruchy až po psychózy!

Spolupracující instituce


název/jménotelefonadresaweb/e-mail
Středisko výchovné páče 386 355 888Dukelská 23
381 01 Český Krumlov
Pedagogicko-psychologická poradna 387 314 506
387 927 111
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
www.pppcb.cz
poradna.info@pppcb.cz

Protidrogová prevence a prevence kriminality


Kde hledat pomoc v Českých Budějovicích


 • Jihočeský streetwork (terénní sociální práce s uživateli drog,výměnný a vitaminový program,krizová intervence, prevence zneužívání syntetických drog" na tanečních akcích)
 • Jihočeské substituční centrum
 • Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost "Háječek" o.s.(sociální práce a poradenství s klienty; poradenství pro rodiče a příbuzné klientů, hygienický, potravinový a vitamínový servis, výměnný program, zaručena anonymita a bezplatné služby, TERÉNNÍ PROGRAM – práce s toxikomany v terénu (bytech))
 • Modrá Spirála Naděje, o.s. (svépomocná rodičovská skupina, kde mají rodiče možnost hovořit o svých problémech spojených s drog. závislostí svých dětí, schází se 1x za 14 dní, pořádání akcí pro rodiče – „sjezdy“ s rodiči z ostatních krajů (1-2 denní), poskytování telefonické krizové intervence
 • Městská policie
 • Poradna drogové závislosti (poradenství; primární prevence)
 • Pedagogicko-psychologická poradna (výcvik peer-aktivistů - proškolování vrstevníků dětí ve školách, pořádání letního tábora – školení peer-aktivistů, účast na seminářích pro učitele, podchycení a náprava již prvních známek výskytu sociálně negativních jevů (včetně užívání nelegálních drog) ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, diagnostika
 • Nemocnice Č. Budějovice – psychiatrické oddělení (hospitalizace; poradenství, AT poradna (při PSO) – subutexový program)
 • RUBICON, o.s.(volnočas.aktivity, bezplat., anonymní soc.terapie, přednášky na společenská a filosof. témata, relaxační cvičení, výtvarný atelier, poradna pro mezilidské vztahy)
 • Teen Challenge - kontaktní centrum České Budějovice (primární prevence, streetwork, rodičovská terapie, terapie pro lidi v závislostech)
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy – Linka důvěry (LINKA DŮVĚRY – nonstop provoz; zajišťuje odborný první kontakt s možností anonymity s nasměrováním na speciální odbornou pomoc, řešení problému braní drog především s rodiči toxikomanů – poradenství, psychoterapie)
 • Středisko výchovné péče (podchycení a náprava prvních známek výskytu soc.negat. jevů včetně braní drog, sociální terapie; zájmové činnosti pro děti)
 • Mm České Budějovice, odbor sociálních věcí – protidrogová prevence (primární prevence, poradenství, spolupráce s ostatními institucemi zabývajícími se drogovou problematikou a protidrogovou prevencí, prevence kriminality z pohledu obce (prim. prevence))


obory - BIGI


Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje